Trang chủ > Tài sản > Chi tiết nền tảng

CPT Markets

Ghi bàn 3.4
Giấy phép 2张

Trang web chính thức: https://asia.cptinternational.com/#/home/cn

Thông tin giấy phép

  • Financial Conduct Authority

    Dưới sự giám sát

  • International Financial Services Commission

    Bề ngoài biển

Financial Conduct Authority

Cơ quan quản lý: Financial Conduct Authority
Loại Giấy phép: Tạo thị trường(MM)
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 606110
Thời gian có hiệu lực: 2014-07-31
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2014
Địa chỉ: 40 Bank Street 30th Floor Canary Wharf London E14 5NRE 1 4 5 N R UNITED KINGDOM
Điện thoại: +4402039882277
Email: info@cptmarkets.co.uk
URL: www.cptmarkets.co.uk
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

International Financial Services Commission

Cơ quan quản lý: International Financial Services Commission
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Bề ngoài biển
Số giấy phép: 000314/126
Thời gian có hiệu lực: 2020-07-21
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2014
Địa chỉ: 2118 Guava Street, Belama Phase 1, P.O. Box 1920, Belize City, Belize, C.A.
Điện thoại: 501-223-5577
Email: services@allyprofessional
URL: www.cptmarkets.com
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。