Trang chủ > Tài sản > Chi tiết nền tảng

MogaFX

Ghi bàn 4.6
Giấy phép 3张

Trang web chính thức: https://www.mogafx.com/

Thông tin giấy phép

  • Financial Service Providers Register

    Đang hoạt động

  • Financial Services Authority

    Đang hoạt động

  • Australia Securities & Investment Commission

    Dưới sự giám sát

Financial Service Providers Register

Cơ quan quản lý: Financial Service Providers Register
Loại Giấy phép:
điều kiện: Đang hoạt động
Số giấy phép: FSP1002414
Thời gian có hiệu lực: 2022-5-18
Thời gian hết hạn:
Thời gian thiết lập: 2020
Địa chỉ: 18 Bestall Street, Maraenui, Napier, 4110, New Zealand
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Financial Services Authority

Cơ quan quản lý: Financial Services Authority
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Đang hoạt động
Số giấy phép: 532LLC2020
Thời gian có hiệu lực: --
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2020
Địa chỉ: -
Điện thoại: -
Email: -
URL: -
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Australia Securities & Investment Commission

Cơ quan quản lý: Australia Securities & Investment Commission
Loại Giấy phép: Tạo thị trường(MM)
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 501156
Thời gian có hiệu lực: 2018-10-23
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2020
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
URL:
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。