Chi tiết nền tảng

GKFXPrime

Ghi bàn 9.0
Giấy phép 4张

Thông tin giấy phép

 • British Virgin Islands Financial Services Commission

  Bề ngoài biển

 • Securities and Exchange Commission of Cambodia

  Dưới sự giám sát

 • Malta Financial Services Authority

  Dưới sự giám sát

 • Financial Conduct Authority

  Dưới sự giám sát

British Virgin Islands Financial Services Commission

Cơ quan quản lý: British Virgin Islands Financial Services Commission
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Bề ngoài biển
Số giấy phép: SIBA/L/14/1066
Thời gian có hiệu lực: 2018-01-05
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2013
Địa chỉ: -
Điện thoại: -
Email: -
URL: -
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Securities and Exchange Commission of Cambodia

Cơ quan quản lý: Securities and Exchange Commission of Cambodia
Loại Giấy phép: Giấy phép cổ phiếu
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 026
Thời gian có hiệu lực: --
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2013
Địa chỉ: -
Điện thoại: -
Email: -
URL: -
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Malta Financial Services Authority

Cơ quan quản lý: Malta Financial Services Authority
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: C60473
Thời gian có hiệu lực: 2013-06-12
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2013
Địa chỉ: -
Điện thoại: -
Email: -
URL: -
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Financial Conduct Authority

Cơ quan quản lý: Financial Conduct Authority
Loại Giấy phép: Tạo thị trường(MM)
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 501320
Thời gian có hiệu lực: 2010-02-15
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2013
Địa chỉ: 24th Floor One Canada Square London E14 5ABE 1 4 5 A B UNITED KINGDOM
Điện thoại: 442071861212
Email: support.uk@trive.com
URL: https://www.trivepro.co.uk/
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。