Chi tiết nền tảng

OKX

Ghi bàn 6.6
Giấy phép 1张

Trang web chính thức: https://www.okx.com/

Thông tin giấy phép

  • Securities and Exchange Commission

    Dưới sự giám sát

Securities and Exchange Commission

Cơ quan quản lý: Securities and Exchange Commission
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: --
Thời gian có hiệu lực: 2018-09-20
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2014
Địa chỉ:
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。