Trang chủ > Tài sản > Chi tiết nền tảng

Ec Markets

Ghi bàn 8.8
Giấy phép 3张

Trang web chính thức: https://www.ecmarkets.com/zh/

Thông tin giấy phép

  • Financial Conduct Authority

    Dưới sự giám sát

  • The Seychelles Financial Services Authority

    Bề ngoài biển

  • The Financial Services Commission

    Bề ngoài biển

Financial Conduct Authority

Cơ quan quản lý: Financial Conduct Authority
Loại Giấy phép: Nói thẳng(STP)
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 57188​​1
Thời gian có hiệu lực: 2012-08-08
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2011
Địa chỉ: 17th Floor 110 Bishopsgate London EC2N 4AYE C 2 N 4 A Y UNITED KINGDOM
Điện thoại: +44 2076217978
Email: compliance@ecmarkets.co.uk
URL: www.ecmarkets.co.uk
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

The Seychelles Financial Services Authority

Cơ quan quản lý: The Seychelles Financial Services Authority
Loại Giấy phép: Giấy phép cổ phiếu
điều kiện: Bề ngoài biển
Số giấy phép: SD009
Thời gian có hiệu lực: --
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2011
Địa chỉ: uite 4B, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles
Điện thoại: (+248) 4610784
Email: rcapitalgroupsz@gmail.com
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

The Financial Services Commission

Cơ quan quản lý: The Financial Services Commission
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Bề ngoài biển
Số giấy phép: GB2100130
Thời gian có hiệu lực: 2022-06-20
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2011
Địa chỉ: --
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。