Trang chủ > Tài sản > Chi tiết nền tảng

CXM

Ghi bàn 5.0
Giấy phép 3张

Trang web chính thức: https://www.cxmtrade.com/zh-hans/

Thông tin giấy phép

  • Financial Conduct Authority

    Chạy quá trình

  • Financial Services Authority

    Chạy quá trình

  • The Financial Services Commission

    Chạy quá trình

Financial Conduct Authority

Cơ quan quản lý: Financial Conduct Authority
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Chạy quá trình
Số giấy phép: 966753
Thời gian có hiệu lực: 2022-12-20
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2018
Địa chỉ: Office No. 518 Signature By Regus 15 St Helen's Place London EC3A 6DQE C 3 A 6 D Q UNITED KINGDOM
Điện thoại: +442038350764
Email: info@cxmprime.co.uk
URL: https://www.cxmprime.co.uk
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Financial Services Authority

Cơ quan quản lý: Financial Services Authority
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Chạy quá trình
Số giấy phép: 234 LLC 2019
Thời gian có hiệu lực: 2019-12-30
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2018
Địa chỉ: --
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

The Financial Services Commission

Cơ quan quản lý: The Financial Services Commission
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Chạy quá trình
Số giấy phép: GB21026337
Thời gian có hiệu lực: 2021-10-11
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2018
Địa chỉ: 5TH FLOOR THE CORE, NO. 62, ICT AVENUE, CYBERCITY 72 220, EBENE
Điện thoại: 4604042/ 4600439
Email: rajiv.nagaisar@ashton-corporate.com
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。