Chi tiết nền tảng

Thông tin giấy phép

  • The Seychelles Financial Services Authority

    Bề ngoài biển

  • Financial Conduct Authority

    Dưới sự giám sát

The Seychelles Financial Services Authority

Cơ quan quản lý: The Seychelles Financial Services Authority
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Bề ngoài biển
Số giấy phép: SD027
Thời gian có hiệu lực: 2019-10
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2017
Địa chỉ: Office 1, Unit 3, 1st Floor, Dekk Complex, Plaisance, Mahe, Seychelles
Điện thoại: --
Email: cs@zfx.com
URL: http://www.zfx.com
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Financial Conduct Authority

Cơ quan quản lý: Financial Conduct Authority
Loại Giấy phép: Nói thẳng(STP)
điều kiện: Dưới sự giám sát
Số giấy phép: 768451
Thời gian có hiệu lực: 2017-09-04
Thời gian hết hạn: --
Thời gian thiết lập: 2017
Địa chỉ: No. 1 Royal Exchange London City of London EC3V 3DGE C 3 V 3 D G UNITED KINGDOM
Điện thoại: 442071579968
Email: support@zfx.co.uk
URL: www.zfx.co.uk
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。