Trang chủ > Tài sản > Chi tiết nền tảng

SSIM

Ghi bàn 3.6
Giấy phép 3张

Trang web chính thức: https://www.ssimarkets.com/

Thông tin giấy phép

  • Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

    Chạy quá trình

  • Securities and futures commission

    Công ty Clone

  • Australia Securities & Investment Commission

    thu

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Cơ quan quản lý: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Loại Giấy phép: Tài chính Dịch
điều kiện: Chạy quá trình
Số giấy phép: M19050256
Thời gian có hiệu lực: 2019-10-30
Thời gian hết hạn: 2022-10-31
Thời gian thiết lập: 2019
Địa chỉ: 1730 ST. LAURENT BLVD SUITE 800 OTTAWA, ON, CANADA K1G5L1
Điện thoại: +1 (669) 292-8991
Email: --
URL: http://www.sunshineglobalcapital.com
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Securities and futures commission

Cơ quan quản lý: Securities and futures commission
Loại Giấy phép: Giấy phép cổ phiếu
điều kiện: Công ty Clone
Số giấy phép: AUQ298
Thời gian có hiệu lực: 2010-05-13
Thời gian hết hạn:
Thời gian thiết lập: 2022
Địa chỉ: 香港九龍觀塘海濱道151號廣生行中心16樓08室
Điện thoại: -
Email: cs@ssisl.com.hk
URL: www.ssisl.com.hk
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép

Australia Securities & Investment Commission

Cơ quan quản lý: Australia Securities & Investment Commission
Loại Giấy phép: Giám đốc bổ nhiệm(AR)
điều kiện: thu
Số giấy phép: 001285999
Thời gian có hiệu lực: 2021-03-22
Thời gian hết hạn: 2021-12-22
Thời gian thiết lập: 2019
Địa chỉ: --
Điện thoại: --
Email: --
URL: --
Xem giấy phép (tiếng Trung) Xem giấy phép
loading...
loading...
loading...
loading...
您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。